Výzkum nádorových onemocnění, který zaujímá přibližně 25 % celého biomedicínského výzkumu v ČR, má u nás dlouholetou tradici a jeho současné výsledky jsou v mezinárodním srovnání nadprůměrné. Základní a translační onkologický výzkum, který spadá především do rezortu školství – univerzit a pracovišť Akademie věd ČR – ovšem doposud neměl jasnou strukturu, jako je tomu v případě onkologie klinické, která je v rezortu zdravotnictví koordinována prostřednictvím sítě Komplexních a Národních onkologických center.

I z toho důvodu vznikl Národní ústav pro výzkum rakoviny (NÚVR, anglicky National Institute for Cancer Research), který by měl českému onkologickému výzkumu pomoci maximálně využít dostupné výzkumné infrastruktury a lidský potenciál – a to propojením již spolupracujících výzkumných pracovišť v onkologii, jež se tematicky, technologicky a infrastrukturně doplňují, do celorepublikové sítě.

Komplementarita jednotlivých pracovišť umožní docílit komplexního přístupu, který je pro moderní onkologický výzkum nezbytný a který povede k prohloubení mezioborové a meziregionální spolupráce, ke zvýšení efektivity, kvality i mezinárodní konkurenceschopnosti.

Díky projektu NÚVR vytvoříme decentralizovanou síť 71 špičkových výzkumných týmů z 11 excelentních výzkumných institucí, které jsou regionálně rozděleny do 3 uzlů v Praze, Brně a Olomouci a svým dopadem pokrývají celou ČR. Svůj zájem spolupracovat s NÚVR deklarovalo také 6 fakultních nemocnic, farmaceutické a biotechnologické firmy a další partneři.

Naší ambicí je etablovat NÚVR jako národní výzkumnou autoritu v oblasti akademické onkologie a dosáhnout nejen kvalitních výsledků, které po své aplikaci povedou ke zlepšení diagnostiky a léčby nádorových onemocnění, ale také získávat, motivovat, vzdělávat a podporovat mladé výzkumníky, poskytovat kvalifikovanou expertízu orgánům státní správy, zdravotnickým profesionálům nebo třeba pacientským organizacím a zvýšit povědomí veřejnosti o důležitosti výzkumu nejen v onkologii.

Specifické cíle NÚVR:


 • konsolidovat onkologický výzkum, aby byl lépe koordinovaný, strategický a efektivní

 • rozvíjet infrastrukturu nezbytnou pro moderní onkologický výzkum

 • přilákat zahraniční vědce, posílit stávající a vytvořit nové výzkumné týmy

 • zvýšit kvalitu a konkurenceschopnost onkologického výzkumu v mezinárodním měřítku

 • vzdělávat a podporovat mladé výzkumníky v onkologii

 • poskytovat odbornou expertízu pro rozhodovací procesy orgánů státní správy

 • díky novým výsledkům výzkumu podpořit biotechnologický průmysl a umožnit výrobu nových diagnostických i léčebných produktů pro onkologii

 • popularizovat vědu a výzkum mezi odbornou i laickou veřejností

Výzkumné instituce sdružené v NÚVR se mj. zavázaly k tomu, že:   


 • vytvoří více než 600 klasifikovatelných výstupů, z toho přes 400 odborných publikací, přičemž 65 % z nich bude publikováno v časopisech spadajících podle impakt faktoru do prvního kvartilu daného oboru

 • vytvoří patenty, užitné vzory, certifikované metody a softwarová řešení

 • zrealizují „proof-of-concept“ studie nebo klinická hodnocení s nekomerčním zadavatelem

 • jejich studenti úspěšně obhájí více než sto diplomových a/nebo doktorských prací

Projekt NÚVR (č. LX22NPO5102) byl zahájen 1. 6. 2022 a poběží do 15. 12. 2025. Hlavním koordinátorem a hlavním příjemcem dotace ve výši 1 481 101 000 Kč (zhruba třetina je určena pro investiční rozvojové aktivity) je 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy. Projekt je financován Evropskou unií – Next Generation EU v rámci Národního plánu obnovy prostřednictvím programu podpory excelentního výzkumu v prioritních oblastech veřejného zájmu ve zdravotnictví EXCELES Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.