Úvodem

Projekt NÚVR počítá i se vznikem nových výzkumných týmů včetně zapojení zahraničních vědců, což povede ke zvýšení excelence a konkurenceschopnosti onkologického výzkumu České republiky v mezinárodním měřítku.

Národní ústav pro výzkum rakoviny propojuje dohromady 11 výzkumných institucí a 71 excelentních výzkumných týmů, které jsou rozděleny do 5 výzkumných programů pokrývajících celý inovační řetězec – tedy základní, aplikovaný a translační výzkum v onkologii. Každý z výzkumných týmů má příslušnost alespoň ke dvěma z pěti výzkumných programů NÚVR.

* Výzkumný program 1

Molekulární podstata nádorových chorob a molekulární cíle

Hlavní vedoucí:

prof. MUDr. Jan Trka, Ph.D.
prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

Předpokládané výstupy:

 1. Identifikace nových genů či metabolických a signálních drah zapojených do procesu vzniku, kontroly a rozvoje nádorů
 2. Nové molekulární cíle využívané pro vývoj personalizované terapie nebo diagnostiky nádorových onemocnění
 3. Genetické, epigenetické a proteomické změny ve zdraví a nemoci – identifikace nových molekulárních cílů a patofyziologie u nádorů
* Výzkumný program 2

Výzkum a vývoj protinádorových léčiv a terapeutických postupů

Hlavní vedoucí:

doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.
prof. Ing. Michal Hocek, CSc., DSc.

Předpokládané výstupy:

 1. Získání nových biologicky aktivních sloučenin a jejich modifikací

 2. Vývoj syntetických přístupů pro přípravu chemických knihoven odvozených od aktivních sloučenin

 3. Příprava biologicky dostupných formulací a lékových systémů odvozených od aktivních sloučenin

 4. Hromadná syntéza bioaktivních molekul

* Výzkumný program 3

Biomarkery nádorových nemocí a diagnostika nádorových chorob

Hlavní vedoucí:

prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.
prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.

Předpokládané výstupy:

 1. Dobře charakterizované in vitro a ex vivo modely a biobanka nádorových/nenádorových tkání a tělních tekutin

 2. Nové metody pro studium a stanovení biomarkerů nádorových onemocnění

 3. Inovativní a validované biomarkery pro diagnostiku nádorových onemocnění, stanovení jejich prognózy a predikci léčebné odpovědi

 4. Diagnostické postupy založené na použití inovativních metod a biomarkerů

 5. Pokroky v oblasti nádorové genomiky a precizní onkologie
* Výzkumný program 4

Včasná detekce a prevence nádorů

Hlavní vedoucí:

MUDr. Petr Džubák, Ph.D.
prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.

Předpokládané výstupy:

 1. Dobře charakterizované modelové buněčné linie a sbírky (biobanka) dysplastických (prekancerózních) versus normálních tkání (minimálně 2000 klinických vzorků v biobance do konce projektu)

 2. Nové metody identifikace a validace biomarkerů pro včasnou detekci nádorů

 3. Biomarkery, diagnostické postupy/sady založené na definovaných a validovaných biomarkerech pro včasnou detekci nádorů. Minimálně jedna diagnostická souprava do konce projektu.

* Výzkumný program 5

Translační onkologie: ověřovací klinické studie typu proof-of-concept

Hlavní vedoucí:

MUDr. Ludmila Boublíková, Ph.D.
prof. MUDr. Pavel Klener, Ph.D.

Předpokládané výstupy:

 1. Klinické studie zaměřené na validaci biomarkerů (minimálně dvě studie do konce projektu, s dlouhodobým sledováním)

 2. Léčiva testovaná v klinických „proof-of-concept“ studiích (minimálně jedna žádost o klinickou studii do konce projektu)